SVJ Compass s.r.o. - ilustrace 6 - Nabízené služby - správa svj

Nabízené služby

Nabízíme kompletní služby pro správu SVJ a k tomu naše zkušenosti s řízením SVJ a s realizací komplexních rekonstrukcí a modernizací.

V rámci měsíčního poplatku za základní služby od nás dostanete také přístup na portál sousede.cz, kde naleznete veškeré důležité informace o vašem domě a SVJ a pomocí kterého můžete monitorovat katastr nemovitostí a insolvenční rejstřík, sdílet dokumenty, hlásit závady, organizovat on-line per rollam hlasování, komunikovat se sousedy a mnoho dalšího.

Základní služby v oblasti správy SVJ

home website-svg

Správa domu a ekonomické služby

zahrnují mimo jiné služby jako vedení evidence vlastníků, vedení účetnictví, vyúčtování služeb, vyhotovení daňových přiznání, vedení platebního styku, vedení mzdové agendy, přípravu rozpočtů nebo zprostředkování pojištění.

home repair-svg

Technické služby

zahrnují mimo jiné služby jako zprostředkování výměny měřidel, revizí, pravidelných kontrol požární ochrany, průkazu energetické náročnosti budovy, servisu výtahů nebo úklidových služeb.

Ostatní služby v oblasti správy SVJ

renovation-svg

Běžná údržba domu

zahrnuje drobné opravy a odstraňování drobných závad, jejichž hodnota nepřesahuje 10 000 Kč za měsíc.

best employee-svg

Profesionální předseda SVJ

spočívá v zajištění obsazení postu předsedy (výboru) SVJ, organizaci shromáždění vlastníků, přípravu podkladů na shromáždění vlastníků a vypracování zápisu ze shromáždění.

billboard-svg

Asistenci s přípravou rekonstrukcí

obsahuje pomoc s definicí zadání pro projektanty, organizaci výběrového řízení na projektanta, organizaci výběrového řízení na zhotovitele, zajištění přípravy smlouvy o dílo a zprostředkování externího financování.

job search-svg

Stavební dozor

zahrnuje zajištění technického dozoru investora v průběhu trvání stavby prostřednictvím zkušeného odborníka.

justice-svg

Právní služby

zajištujeme prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře. Právní služby obsahují mimo jiné revizi a harmonizaci základních dokumentů s platnou legislativou, revizi nájemních smluv, smluv o dílo, servisních smluv a dalších právních dokumentů, převod do OV, aktualizaci údajů v OR nebo vymáhání pohledávek.

manager-svg

Mediace

zahrnuje asistenci s urovnáním sporů mezi statutárními zástupci SVJ a vlastníky jednotek nebo mezi SVJ a třetími stranami.